Đà Nẵng: Mục tiêu đô thị hóa 90% giai đoạn 2018 – 2025

Đà Nẵng: Mục tiêu đô thị hóa 90% giai đoạn 2018 – 2025

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018 – 2030, trên quan điểm Chương trình phát triển đô thị phải phù hợp với Chương trình phát triển đô thị quốc gia, mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và khả năng huy động nguồn lực tại địa phương.